Školská rada

Činnost školské rady

Školská rada je orgán umožňující podílet se rodičům, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy.

Na základě §167 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, je na škole zřízena školská rada zřizovatelem. Je stanoven počet 6 členů, přičemž zřizovatel jmenuje 2 členy školské rady, zákonní zástupci volí 2 členy a pedagogičtí zaměstnanci volí 2 členy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nebo pedagogickými pracovníky školy. Volby do školské rady zajišťuje ředitel školy. Funkční období členů školské rady je 3 roky.             

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává předseda školské rady. První zasedání po volbách svolává ředitel školy. Na prvním zasedání školská rada stanoví jednací řád a zvolí předsedu.

Školská rada dle §168 školského zákona vykonává tuto činnost:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b)  schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c)  schvaluje školní řád a jeho změny,

d)  schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,

e)  podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g)  projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.  

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY:  

Z řad zákonných zástupců byli zvoleni:

Ing. Jiří Schöpp

Radim Tlustý

Z řad pedagogických pracovníků byli zvoleni:

Ing. Jiřina Ovčarová - předsedkyně školské rady

Mgr. Simona Svobodová 

Zřizovatelem byli jmenováni:

Josef Pěnkava

Mgr. Ing. Robert Hebký

 Kontakt na členy školské rady:

WebArchiv - archiv českého webu

Optimalizováno pro MS Internet Explorer

Hledat na mapě stránek

Poslední aktualizace stránky:  18. května 2018 11:28:03

Stránky Základní školy a Mateřské školy Strupčice vytvořila a vším novým stále zásobuje Ing. Jiřina Ovčarová. Připomínky, podněty a případné materiály, o kterých si myslíte, že by se na stránky hodily, posílejte přes formulář  nebo na emailovou adresu: ovcarova@email.cz