Pravidla omlouvání absence žáků

 

1.      Zákonný zástupce žáka je povinen omluvit žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka – písemně nebo telefonicky (tel. 474 685 127).

2.      Při návratu do školy žák předloží písemnou omluvenku na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvenku podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka.

3.      Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo jiný vyučující může vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení.

4.      Při absenci známé předem škola vyžaduje od zákonných zástupců předem písemnou omluvu absence. Žák nebude uvolněn z vyučování, pokud nepředloží omluvenku podepsanou zákonnými zástupci na omluvném listu v žákovské knížce. 

5.      Doba uvolnění žáka:

     a) z jedné vyučovací hodiny uvolňuje žáka příslušný vyučující

     b) na dobu 1 – 3 dnů uvolňuje třídní učitel

     c) na dobu delší než 3 dny uvolňuje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců

6.   Obecně platí, že škola při uvolňování žáka nebude klást překážky v případě bezproblémového chování  a dobrém přístupu žáka k vyučování a v případě ozdravných pobytů. Zástupci žáka berou podpisem žádosti na vědomí možnost zhoršení výsledků ve školní práci vlivem dlouhodobé nepřítomnosti.   

Formulář žádosti o uvolnění žáka

Hledat na mapě stránek

Poslední aktualizace stránky: 21. listopadu 2007

Stránky Základní školy a Mateřské školy Strupčice vytváří a fotografiemi zásobuje Ing. Jiřina Ovčarová. Připomínky, podněty a případné materiály, o kterých si myslíte, že by se na stránky hodily, posílejte, prosím, na : ovcarova@email.cz