Historie školství ve Strupčicích

Vznik německé školy v Strupčicích

20. léta 17. století

Vznik jednotřídní německé školy

1862

Otevření druhé třídy německé školy

1890 

Otevření třetí třídy německé školy

Vznik české školy ve Strupčicích

3. září 1919

Povolení české školy ve Strupčicích. (výnos Zemské školní rady č.j. 1680/4 - 87925)

16. ledna 1920

Zahájení výuky v hospodářské budově čp. 11patřící Franzi Dittrichovi.

Škola byla jednotřídní a měla 35 žáků. Správcem školy byl jmenován Rudolf Kozák z Českého Dubu, který zde však působil jen do konce školního roku.

září 1921

Správcem školy jmenován František Stanislav z Čisté u Rakovníka.

Rozšíření školy o druhou třídu (60 žáků)

Řídícím učitelem byl jmenován Karel Hluchý z Brandýska a druhým učitelem Bohumil Dušek z Prahy. 

Do I. třídy bylo zapsáno 24 žáků a do II. třídy 36 žáků. 

Pro nedostatek místa se vyučovalo na dvě směny. 

Na ruční práce docházelo žactvo do německé školy a na tělocvik do obecní tělocvičny (Turnhalle), ve které obecní zastupitelstvo vyhradilo pro českou školu pondělí a pátky.

září 1925

Správa dolu Anna pronajala české škole své sportovní hřiště. Hřiště využívala i německá škola a místní spolky.

Stavba nové budovy české školy

2. září 1925

Ministerstvo školství uznalo nezbytnost výstavby školní budovy. 

Ministerstvo veřejných prací zadalo svým výnosem č. 2b/418/19-65435 ze dne 2. září 1925 provedení stavby firmě Ing. Jenč, Kroft a Hladeček z Plzně. 

Pozemek pro stavbu věnoval Artur Nohel. Plány vypracoval Ing. Josef Zadražil. 

11. října 1925 

Slavnostní položení základního kamene

Slavnosti se zúčastnilo velké množství občanů z širokého okolí, např. Sokolové z Ervěnic, žáci z Nového Sedla a Holešic, čeští občané z Chomutova a Horní Vsi, důstojnictvo a vojsko z Chomutova. 

Za Ministerstvo školství a národní osvěty školní inspektor Karel Polánek, za politickou správu v Chomutově dr. Josef Kopecký, za vojenskou posádku v Chomutově kapitán Pach aj. 

Oslavu značně pokazila nehoda, k níž došlo. Nákladní automobil, který přivážel vojenskou hudbu z Chomutova, se v zatáčce u Okořína převrhl do příkopu, 5 vojáků se zranilo, z toho 1 těžce, a hudební nástroje se rozbily. 

Vzhledem k této události proběhla slavnost v tichosti. 

Průvod se odebral od staré školy (čp.11) na staveniště k základnímu kameni. Přítomné hosty přivítal předseda slavnostního výboru Josef Štěch z dolu Anna. Následovaly projevy významnějších hostů a předních činitelů obce a poklepy na kámen, které zakončil řídící učitel Karel Hluchý, jenž zároveň přijal do úschovy kladívko. 

Základní kámen leží v předním rohu budovy, spojujícím její východní a jižní stranu. Byla do něj uložena měděná schránka s pergamenovým spisem a veškeré tehdejší československé mince. 

Stavba zdárně pokračovala a do zimy byly vyzděny základy a sklepy. 

V sousedství budované školy byly dokončeny 2 hornické domy, do nichž se během zimy nastěhovalo 16 českých rodin.

29. srpna 1926

Slavnostní otevření nové české školy 

Slavnost proběhla za krásného počasí a široké účasti zejména české veřejnosti z celého okolí, včetně významných hostů. 

V 10 hodin dopoledne se účastníci shromáždili u staré školy a odtud se mohutným průvodem přesunuli k nové škole. Průvod zahajovala školní mládež, následovalo žactvo a dorost Sokola z Ervěnic, Chomutova a Třebušic, hornická hudba z Mostu, místní organizace sociální demokracie, Sokola a Volné myšlenky, strana čsl. socialistů z Komořan a další. 

U nové školy byla vyslovena řada projevů týkajících se zejména významu školy. Poté byla na budově vztyčena státní vlajka a školní inspektor Karel Polánek předal budovu do správy řídícího učitele Karla Hluchého. 

Odpoledne se v zahradě při dolu Anna konala ještě veselice, rovněž s mimořádnou účastí. Slavnost otevření české školy byla významným úspěchem, lze říci triumfem, zdejší české menšiny. 

1. září 1926

Zahájení pravidelného vyučování 

V I. třídě bylo 32 dětí a ve II. třídě 31 dětí. 

Současně byla otevřena tzv. opatrovna nebo-li mateřská škola a měla 48 dítek ve věku 3 - 6 let. 

V budově byl velký byt pro řídícího učitele a dva malé byty (gersoniery) pro svobodného učitele a pro opatrovnici MŠ. 

1927

Řídící učitel Karel Hluchý přeložen do Chomutova a na jeho místo nastoupil Karel Vízek, který pak školu řídil celých 11 let, tj. až do jejího uzavření v roce 1938.

září 1929

Dvoutřídní obecná škola rozšířena na trojtřídní 

15. února 1930

Otevřena opatrovna v Okoříně 

září 1930

Otevřena další, tj. čtvrtá třída (Škola měla 105 žáků)

Kapacita školy však již byla vyčerpaná a tak byla tato třída se 16 žáky umístěna do bytu opatrovnice. V místnosti se však nedala instalovat ani tabule, ani jiný školní nábytek. 

září 1933

Zřízena pobočka obecné školy o jedné třídě v Malém Březně. Původně bylo do ní zapsáno 16 dětí, avšak na začátku školního roku se jich dostavilo pouze 11.

září 1934

Obecná škola vlivem nižšího počtu žáků se opět stala pouze trojtřídní.

září 1935

Otevřena expozitura obecné školy s jednou třídou o 20 žácích v Okoříně - v domě pana Čmejly.

Otevření mateřské školy v Malém Březně

jaro 1936

Přestěhování mateřské školy v Okoříně do domu pana Čmejly.

listopad 1938

Uzavření české školy

Do budovy se přestěhovala německá mateřská škola

Česká škola po II. světové válce

1.září.1945 

Do zdejší obecné školy zapsáno celkem 78 žáků z obcí: Strupčice, Malé Březno, Vysoké Březno, Hošnice a Okořín. Školu navštěvovalo 66 žáků české národnosti a 12 jiné národnosti. Byly otevřeny 3 třídy s pěti odděleními. Řídícím učitelem byl pan Julius Sušický. Dále zde učili: Marie Římalová, František Cílek a Ludmila Večeřová (učitelka domácích nauk).

Na podzim byla uspořádána stravovací akce pro děti – sbírka mezi občany. Vybralo se 4 510 Kč a různé potraviny. Dětem se vařila polévka a káva.

1946 - 1947

Škola má 129 žáků. Řídícím učitelem opět pan Julius Sušický. Učitelský sbor posílil Miroslav Štěpnička

listopad 1946

Lékařská prohlídka dětí

Důl Běta daroval škole 185q uhlí, které členové učitelského sboru naložili, místní zemědělci dovezli a učitelky složily. Učitelé měli pouze jeden měsíc dovolené, zbytek vypomáhali podle daných směrnic.

1947 - 1948

 

Škola má 140 žáků

O hlavních prázdninách byly provedeny velké opravy školní budovy (elektrické vedení, dlažby na chodbách, nové podlahy ve třídách, vymalování, nová osvětlovací technika aj.) Náklad činil 60 000 Kč.. 

4. listopadu 1947

MUDr. Douša z Údlic očkoval všechny děti proti záškrtu

1959 - 1960

Končí tzv. osmiletá střední škola. Tento školní rok je poslední s povinnou osmiletou školní docházkou.

Uskutečnila se výstavba budovy nové školy.

1960 – 1961

Začíná Základní devítiletá škola (ZDŠ) Ředitelem školy je Jindřich Vondrášek.

1961 – 1962 

Začátek vyučování v nové budově   (326 žáků). 

16. září 1967

Zahájeno poskytování svačin. Svačiny se dětem podávaly ještě ve školním roce 1987 – 1988. V zimním období dostávaly rovněž vitamín C.

 

1969 – 1970

Ministerstvo školství udělilo naší škole veřejné uznání za rozvoj pracovní iniciativy k 25.výročí osvobození Československa od fašismu. 

1974 – 1975

Celostátní literární soutěž. Literární práce žáka Libora Šťovíčka získala v ČSR z 800 prací 1. místo. Další práce Evy Braunové získala čestné uznání. Výtvarná práce rovněž Libora Šťovíčka byla zaslána na světovou výstavu do Debrecenu v Maďarsku. V tomto školním roce byla vybudována tzv. „Síň tradic“.

1979 – 1980

Začíná nová školská koncepce. Končí devítiletá povinná školní docházka a začíná osmiletá.

1. stupeň: 1. – 4. ročník

2. stupeň: 5. – 8. ročník

Do školy ve Strupčicích již nenastoupili žáci z Holešic. Obyvatelé obce byli vystěhováni do Chomutova a Mostu z důvodu těžby uhlí. Nadále dojíždějí žáci z Vrskmaně, Okořína, Všestud, Hošnic, Sušan, Velkého Března, Malého Března, Zaječic a Pesvic.

1980 – 1981

Pro nízký počet žáků (6) nebyl otevřen 5.ročník. Žáci dojížděli do Jirkova a Chomutova.

1989 – 1990

Ruský jazyk přestal být povinným a jediným cizím jazykem a na naší škole se začala vyučovat angličtina. V roce 1990 bylo rozhodnuto zachovat obec Strupčice, byla zrušena stavební uzávěra.

1990 – 1991 

Byla provedena výměna všech oken v celé škole. 

1992 - 1993

Škola získala právní subjektivitu a stala se příspěvkovou organizací obce.

1993 - 1994 

Byla zřízena počítačová učebna, která slouží k výuce informatiky.

1994 - 1995

Končí osmiletka, začíná opět devítiletka. Žáci 1.ročníku se začínají učit podle nového projektu „Obecná škola“. Posledním rokem probíhá výuka předmětu pracovní vyučování – pozemky.

1995 – 1996

Postupná obměna nábytku v učebnách

1996 – 1997

Rekonstrukce tělocvičny. Oprava podlahy,stropu a obložení. 

Ve škole je instalován nápojový automat - žáci si mohou vybrat ze tří druhů ochucených nápojů. 

Bývalý školní pozemek se zatravnil a začal být využíván jako malé sportovní hřiště.

1998 - 1999

Od školního roku  se v naší škole učí děti jak podle osnov základní (obecné) školy, tak také podle osnov zvláštní školy. Původně experiment Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy se v současnosti stále praktikuje. Ve školním roce 2005 - 2006 se takto vyučovalo 6 dětí.

Škola připojena na internet. 

Vedle školní družiny pro mladší žáky je na II. stupni zřízen školní klub, sloužící zejména dojíždějícím žákům, aby do odjezdů autobusů byli pod dohledem při zájmové činnosti. Děti mohou navštěvovat i různé kroužky (sportovní, keramický, výtvarný, dramatický, práce na počítači, hra na hudební nástroje…)

1999 - 2000

Žák naší školy Milan Filín vyhrál okresní kolo olympiády v angličtině, v krajském kole skončil na 5. místě i v konkurenci jazykových škol.

 2000

Kompletní výměna rozvodů vody a topení.

2001 - 2002

Na školách se rozbíhá program Mléko dětem. Za dotované ceny mohou děti nakupovat ve škole mléko a mléčné výrobky. 

únor 2001

Chřipková epidemie zavřela školu na dva týdny

2002

 Vznik loga školy. Autorkou loga je Ing. Jiřina Ovčarová. Nápis MŠ do kořenů lípy pochopitelně přibyl až v roce 2003 po připojení mateřské školy. 

Je zprovozněna multimediální učebna – video, televize, hudební nástroje, radiopřehrávač CD. Mediální učebna byla vybudovaná v prostoru bývalé učebny přírodopisu.

1. leden 2003

Mateřská škola spadá pod právní subjektivitu Základní školy. 

2003

 V roce  se uskutečnila II. etapa opravy chodníků a následně byl v průběhu dvou let upraven školní dvůr.

2004 a 2005

Za přispění Mostecké uhelné společnosti se vybavila školní kuchyně novým zařízením v hodnotě 300 tis. Kč (podle norem EU).

28. květen 2005

Obnovena tradice pořádání dětského dne na hřišti.

Dětský den je výletem do světa zvířat a pohádek.

Přípravu a obsluhu soutěžních disciplín zajišťují za pomoci někoho z pedagogů žáci vyššího stupně ZŠ. 

prázdniny 2005

Rozsáhlá rekonstrukce hlavní budovy v nákladech 

14 miliónů korun – betonové injektáže do základů budovy, nová kanalizace, rozvody elektřiny, nová okna, dveře, podlahy, zateplení stropů, fasády.

prázdniny 2006

Rekonstrukce sociálního zařízení Mateřské školy ve Strupčicích

2. září 2006

Oslava 80. výročí otevření nové budovy české školy. Oslav se zúčastnili nejen absolventi školy, ale sešel se i úctyhodný počet učitelů, kteří zde za ta léta působili, ředitelů a provozních zaměstnanců.

Zvětšit

1. březen 2007

Zrušeno místo školníka 

květen 2007

Zakoupení prvních 2 interaktivních tabulí

(učebna informatiky, mediální učebna)

19. březen 2007

Budova mateřské školy vytopena od půdy do sklepa. Děti provizorně přestěhovány do budovy ZŠ

16. srpen 2007

Změna vedení školy. Jako ředitelka nastupuje Mgr. Jana Mišková.

2. listopad 2007

První školní Halloween. Děti poprvé spaly z pátku na sobotu ve škole

28. března 2008

První Noc s Andersenem

Večer a noc s pohádkovou tématikou

Děti z prvního stupně poprvé spaly z pátku na sobotu ve škole.

30. listopad 2007

Vybudování žákovské studovny

Znovuotevření opravené budovy školky

únor 2009

 leden 2010

Otevření nové učebny výtvarné výchovy v historické budově

červenec-září 2010

Rekonstrukce pavilonů prvního stupně a historické budovy. Budovy dostaly nová oka, zateplení a zbrusu nové krásně barevné fasády

listopad 2010

Uvedení do provozu internetové třídnice a žákovské knížky

29. června 2011

První letní strupčická olympiáda

8. června 2013

Brigáda s rodiči při terénních úpravách kolem  nově vybudované přírodní učebny v prostoru ovocného sadu. Žáci, rodiče a učitelé společně vytvářeli budoucí "MOTÝLÍ LOUKU"

13. června 2013

V konkurzu na ředitele školy vyhlášeném obcí zvítězila stávající ředitelka Mgr. Jana Mišková v poměru hlasů 5:2.

září 2013

Škola začíná organizovat "Rodičovské hrátky" - zábavná soutěžní odpoledne pro dvoučlenné týmy rodiče s dítětem.  

srpen 2014

Vzniká funkce zástupce ředitele. Zástupkyní ředitelky se stává Mgr. Jana Bubeníková. 

1. září 2014

Z důvodu velkého počtu žáků se výtvarná učebna v historické budově mění na druhé oddělení školní družiny. Výuka výtvarné výchovy se stěhuje do učebny zeměpisu.  

leden 2015

Zahájena výstavba sportovní haly v prostoru mezi tělocvičnou a fotbalovým hřištěm. Stavbě musela ustoupit nejen velká vrba za tělocvičnou, ale i část sadu s dvěma ovocnými stromy.  

4. leden 2016

První hodina tělesné  výchovy ve sportovní hale 

29. listopad 2017

Vichřice Hewart strhla střechu tělocvičny. Zmuchlaná střecha cestou poškodila halu a dopadla na hřbitov, kde způsobila další škody na zdi a náhrobcích.

10. leden 2018

Slavnostní otevření přístavby mateřské školy

20. červen 2018

Dokončení opravy tělocvičny. Parketovou podlahu nahradila podlaha palubová.

1. duben 2019

Obnoveno pracovní místo školníka

25. listopad 2019

Zahájení stavby žákovských dílen

17. února 2020

První oběd uvařený v nové kuchyni vybudovaně v historické budově německé školy. Jídelna rozšířena o prostor bývalé kuchyně.

29. února 2020

Ples školy ke 100. výročí založení české školy ve Strupčicích

11. března 2020

Škola uzavřena s souvislostí vyhlášením nouzového stavu kvůli zamezení šíření nákazy koronaviru COVID-19.

Návrat do školy - 1. stupeň a žáci IX. třídy - 25. května, ostatní žáci 8. června

Žáci plnili domácí úkoly (zadávané, odevzdávané a opravované přes internet).

16. března 2020

Kvůli zamezení šíření nákazy koronaviru COVID-19 uzavřena i mateřská škola.

Znovuotevření MŠ 18. května

od 14. 10. 2020 

do 30. 4. 2021

On-line výuka v prostředí Microsoft Teams na prvním stupni základní školy - 2 hodiny denně + konzultace podle potřeby

Žáci současně plnili domácí úkoly (zadávané, odevzdávané a opravované přes internet).

od 14. 10. 2020 

do 14. 5. 2021 

(resp. 21. 5.)

On-line výuka v prostředí Microsoft Teams na druhém stupni základní školy - 3 a později 4 hodiny denně + on-line konzultace podle potřeby

Žáci současně plnili domácí úkoly (zadávané, odevzdávané a opravované přes internet).

březen 2022 

Na nádvoří vybudován velký přístřešek na kola

 

Černobílé archivní fotografie shromáždili a zapůjčili Miroslav Rokoš a Eva Kotalíková

Poslední aktualizace stránky:  01. dubna 2022 10:11:36

Stránky Základní školy a Mateřské školy Strupčice vytvořila a vším novým stále zásobuje Ing. Jiřina Ovčarová. Připomínky, podněty a případné materiály, o kterých si myslíte, že by se na stránky hodily, posílejte na emailovou adresu: ovcarova@email.cz